Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

Gdzie można uzyskać pomoc
psychologiczno – pedagogiczną?

Gdańskie Publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne:

PP-P Nr 1 – ul. Obywatelska 1, tel. 58 341-87-58;

PP-P Nr 2 – ul. Krzemieniecka 1, tel. 58 520-13-49;

PP-P Nr 3 – ul. Wałowa 21, tel. 58 301-07-21;

PP-P Nr 4 – ul. Krzemieniecka 1, tel. 58 341-05-42, także diagnoza uczniów z autyzmem;

PP-P Nr 5 – ul. Związku Jaszczurczego 4, tel. 58 348-72-82;

PP-P Nr 6 – ul. Lenartowicza 21, tel. 58 301-18-15;

PP-P Nr 7 – ul. Traugutta 82, tel. 58 341-39-50, także diagnoza uczniów z inwalidztwem wzroku i inwalidztwem słuchu.

Nasze przedszkole współpracuje ze specjalistami z PP-P Nr 6. Korzystanie z pomocy jest bezpłatne. Wystarczy zgłosić się osobiście lub zadzwonić. Wszystkie poradnie udzielają pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Wszystkie ściśle współpracują
z przedszkolami i ze szkołami w rejonie swojego działania – z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz wychowawcami klas. Aby dowiedzieć się, do której poradni należy przedszkole lub szkoła można zapytać nauczyciela czy pedagoga lub zadzwonić do dowolnej placówki. W poradniach pracują specjaliści: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi, którzy w oparciu o przeprowadzone badania udzielają porad i wsparcia.
Każda poradnia prowadzi: specjalistyczne konsultacje i porady, terapie krótko i długoterminowe dla uczniów i ich rodzin, psychoedukacje (w tym prelekcje, pogadanki i warsztaty o różnej tematyce dla uczniów, nauczycieli i rodziców), mediacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami, interwencje w środowisku szkolnym (w tym obserwacje uczniów z kłopotami rozwojowymi i trudnościami w nauce wraz z bezpośrednim wspieraniem nauczycieli w ich pracy wychowawczej) oraz działalność informacyjną.
W poradniach są przeprowadzane diagnozy pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, a czasami również lekarskie. Na pisemny wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów poradnie wydają różnego rodzaju opinie i orzeczenia, w tym o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie nauczania indywidualnego.