REGULAMIN PRZEDSZKOLA

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 16 W GDAŃSKU

Przedszkole nr 16 w Gdańsku realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz innych przepisach wydanych na jej podstawie . Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna organizowana jest odpowiednio do potrzeb,możliwości dzieci ze szczególnym uwzględnieniem ich praw , godności osobistej i religijnej oraz poczuciu tożsamości narodowej.

 1. Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku , oprócz świąt w godzinach od 6.00 do 17.00

 2. Dziecko objęte jest opieką przedszkolną po oddaniu go pod opiekę nauczycielce w sali. Za dziecko oddane pod opiekę rodziców/opiekunów uważa się dziecko oddane przez nauczycielkę w sali , szatni lub ogrodzie. Wyklucza się pozostawianie samych dzieci w szatni, przed przedszkolem.

 3. Odbierając dziecko z ogrodu przedszkolnego rodzice osobiście powiadamiają nauczycielkę.

 4. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów lub osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców pisemnie.

 5. Rodzice mogą upoważnić osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Upoważnienie powinno być pisemne wg podanego wzoru, a osoba odbierająca dziecko powinna posiadać dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

 6. Życzenie rodziców dotyczące nie oddawania dziecka drugiemu rodzicowi musi być poświadczone postanowieniem sądu odpowiedniej instancji.

 7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W takiej sytuacji przedszkole podejmuje czynności określone w procedurze bezpieczeństwa.

 8. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać i odbierać dzieci w wyznaczonych prze przedszkole godzinach zgodnie z ramowym rozkładem dnia na ilość godzin zadeklarowanych w umowie.

 9. W przypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane odebrane z przedszkola w zadeklarowanych godzinach będą naliczane ustalone kary umowne.

 10. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola do godziny 17.00 nauczyciel zobowiązany jest wykonać czynności wskazane w procedurze bezpieczeństwa .

 11. Odbierając dziecko z przedszkola rodzice nie powinni zabierać zbyt dużo czasu nauczycielce, ponieważ dezorganizuje to pracę i sprawowanie opieki nad innymi dziećmi.

 12. Szczegółowe informacje o dziecku rodzic/opiekun może uzyskać w ramach indywidualnych konsultacji z nauczycielką w umówionym terminie.

 13. Zmiany dotyczące np. rezygnacji z przedszkola, godzin pobytu w przedszkolu przeniesienia do innej grupy powinny być wnoszone na piśmie do końca miesiąca poprzedzającego zmianę . O zmianie dyrektor informuje nauczyciela i intendenta.

 14. Rodzice uiszczają opłaty w podanym na tablicy informacyjnej terminie i tylko przelewem bankowym na wskazane konta.

 15. Dziecko będzie skreślone z listy dzieci objętych opieką przedszkolną z następujących przyczyn:

  nieregularnego dokonywania opłat

  – nieobecności powyżej 30 dni bez podania przyczyn

 16. Rodzice zapewniają dziecku niezbędne przybory do zajęć w formie wnoszenia opłat na tzw. wyprawkę .

 17. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe. Dziecko z objawami choroby będzie odsyłane do domu. Po chorobie ,szczególnie zakaźnej, należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza ,że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do lekarza.

 18. W przypadku informacji z przedszkola o chorobie dziecka rodzic ma obowiązek natychmiast odebrać dziecko .

 19. W przedszkolu nie wolno podawać dzieciom jakichkolwiek leków , za wyjątkiem chorób przewlekłych ( np. cukrzyca) według określonej procedury.

 20. Rodzice maja obowiązek podawania aktualnego numeru telefonu, pod którym są podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

 21. Do ogrodu przedszkolnego /wyjścia/ wycieczki wychodzą wszystkie dzieci. Na życzenie rodziców nie ma możliwości pozostawiania dziecka w tym czasie w przedszkolu pod opieką innych osób.

 22. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

 23. Rodzice dzieci z alergią pokarmową zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie od lekarza , w którym będą wskazania odnośnie żywienia dziecka.

 24. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych. Dzieci wychodzą do ogrodu w każdych warunkach pogodowych poza deszczem i silnym wiatrem lub mrozem.

 25. Rodzice/opiekunowie mają prawo uczestniczyć w zajęciach otwartych organizowanych przez nauczycieli, zajęciach adaptacyjnych, imprezach/uroczystościach organizowanych przez przedszkole, posiedzeniach Rady Rodziców oraz innych formach działalności statutowej przedszkola.

 26. W trakcie imprez przedszkolnych z udziałem rodziców/opiekunów za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają rodzice /opiekunowie.

 27. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki przynoszone z domu.

Regulamin Przedszkola nr 16 wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej mając na względzie , iż wszystkie czynności podejmowane przez placówkę mają chronić bezpieczeństwo, zdrowie ,dobro i wszechstronny rozwój wszystkich dzieci.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2014 r.