Statut

 

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16

W GDAŃSKU

 

 

 • Statut Publicznego Przedszkola Nr 16 w Gdańsku sporządzony został na podstawie: rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624; z 2002r. Nr 10 poz. 96; z 2003r. Nr 146 poz. 1416; z 2004r. Nr 66 poz. 606; z 2005r. Nr 10 poz. 75; z 2007r. Nr 35 poz. 222)
 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 256 z 2004r. poz. 2572 ze zm.)

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 16.
 2. Przedszkole jest placówką publiczną.
 3. Siedziba przedszkola znajduje się i działa w Gdańsku przy ul. Rozłogi 13.
 4. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk, a organem nadzoru pedagogicznego jest Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 5. Przedszkole posługuje się pieczęcią podłużną w pełnym brzmieniu:

 

Przedszkole nr 16

80 – 658 Gdańsk ul. Rozłogi 13

Tel. 58 307 30 76

NIP: 583-212-89-48, Regon 190574357

 

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

– ustawy z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy

(tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

– aktu powołania z dnia 1 listopada 1991r.

– niniejszego statutu.

§ 3

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok.
 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący po konsultacji z dyrektorem przedszkola.
 3. Przedszkole czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 17:00
 4. Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej. Dzienny czas pracy przedszkola określany jest przez organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.

 

§ 4

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
 2. a) Gminę Miasto Gdańsk
 3. b) Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.
 4. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

§ 5

 

 1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej jest w godzinach od 8:00-13:00.
 2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Gdańska.
 1. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 1. W przypadku, gdy dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego opłata stała za przedszkole jest ustalana zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańsk.
 2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie przez dziecko z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola z rodzicami na zebraniu ogólnym w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dla personelu określa organ prowadzący.
 3. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry na konto bankowe zgodnie z umową (załącznik Nr 1)
 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, przedszkole dokonuje odpisu ze stawki żywieniowej w miesiącu następnym, odliczając kwotę dziennej stawki pomnożonej przez ilość nieobecnych dni roboczych.
 5. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania przedszkola

 

§ 6

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest:

– wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

–  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

– kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych                         i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

– rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

– stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

–  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcenie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

– budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

– wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

– kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

– zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

–  kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

– przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

– przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej i językowej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza przedszkola prowadzona jest na podstawie obowiązującej podstawy programowej. Podstawa programowa ma charakter otwarty, stwarza możliwości konstruowania różnych programów wychowania przedszkolnego oraz prowadzenia różnorodnych innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Warunkiem wdrażania nowego programu, innowacji i eksperymentu jest uzyskanie zgody Rady Pedagogicznej i pozytywna opinia Rady Rodziców.
 2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
 3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji określa koncepcja kierowania przedszkolem, kilkuletnia koncepcja pracy przedszkola, roczny plan nadzoru pedagogicznego, roczny plan pracy przedszkola oraz miesięczne plany pracy poszczególnych oddziałów.

 

§ 7

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku

dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących

warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

4) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez:
 2. a) diagnozowanie środowiska wychowanków,
 3. b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia,
 4. c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
 5. d) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 6. e) wspieranie dziecka uzdolnionego,
 7. f) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
 8. g) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,
 9. h) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
 10. i) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 11. j) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców,
 12. k) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 13. l) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizacji przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 14. W przedszkolu jest organizowana pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mającej na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz z jego rodziną, zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1487.)

 

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Zadania, o których mowa w pkt. 3 są realizowane we współpracy z:
 3. a) rodzicami,
 4. b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
 5. c) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
 6. d) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
 8. a) rodziców,
 9. b) nauczyciela, w szczególności wychowawcy,
 10. c) nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,
 11. d) pedagoga, psychologa,
 12. e) poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 13. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
 14. a) terapii logopedycznej, b) terapii pedagogicznej, c) zajęć kompensacyjno – korekcyjnych,
 15. d) zajęć innego typu o charakterze terapeutycznym,
 16. e) porad, konsultacji ze specjalistami,
 17. f) warsztatów dla rodziców, nauczycieli,
 18. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz uczęszczanie dziecka na tego typu zajęcia wymaga zgody rodziców.
 19. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz sposób prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.
 20. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka, objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym, informację (wzór nr 70-MEN-I/54/2 – załącznik Nr 2) o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

§ 8

 

 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) Dziecko przyprowadzać i odbierać z przedszkola mają prawo:

– rodzice, prawni opiekunowie,

– osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo posiadające pisemne upoważnienie rodziców, prawnych opiekunów.

2) Wzór upoważnienia do odbioru dziecka stanowi załącznik nr 3, który zawiera:

– imię nazwisko,

– seria i nr dowodu osobistego,

– stopień pokrewieństwa,

– czytelne podpisy obojga rodziców, prawnych opiekunów.

3) Upoważnienie składa się u nauczycielek grup, które zobowiązane są do poinformowania nauczycieli zamykających przedszkole.

 1. Upoważnienia przechowuje się w dokumentacji grupy, a następnie w dokumentacji przedszkola.
 2. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną przez rodziców/prawnych opikunów tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

4) Dzieci przyprowadzane są do przedszkola w godzinach od 6:00 do 8:00 i oddane osobiście pod opiekę nauczyciela w grupie.

 1. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 8:30.

5) Odbieranie dziecka z przedszkola odbywa się w godzinach zadeklarowanych przez rodzica w umowie, osobiście od nauczyciela z grupy lub z ogrodu przedszkolnego.

Jeżeli dziecko nie będzie odebrane do godziny 17:00 z przedszkola to nauczyciel nadal sprawuje nad nim opiekę.

W sytuacjach szczególnych należy:

 1. a) w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola:

– wykonać telefon do domu i miejsca pracy rodziców, prawnych opiekunów,

– czekać na przybycie rodzica w przedszkolu,

– w przypadku braku kontaktu z rodzicami, prawnymi opiekunami do godziny 18:00 dzwonić na Komisariat Policji.

– za każdą rozpoczętą godzinę pobierana jest opłata w wysokości zgodnej z umową.

 1. b) w przypadku przybycia osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu:

– osobie nietrzeźwej dziecko z przedszkola nie zostaje wydane,

– wykonać telefon do rodzica, prawnego opiekuna,

– czekać na przybycie rodzica w przedszkolu,

– w przypadku braku kontaktu z rodzicami, prawnymi opiekunami dzwonić na Komisariat Policji

– natychmiast poinformować dyrektora przedszkola i sporządzić notatkę z zajścia,

– jeżeli w/w sytuacja się powtórzy należy poinformować pedagoga, psychologa w celu przeprowadzenia rozmowy z rodzicem, prawnym opiekunem,

– brak oczekiwanego skutku dyrektor wraz z radą pedagogiczną rozważają możliwość wystąpienia do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną lub ustalenie opiekuna prawnego.

 1. c) w przypadku przyprowadzenia dziecka z widocznymi śladami urazu:

– ustalenie w obecności rodzica przyczyn i rozmiaru urazów i sporządza się notatkę, którą podpisuje rodzic                    i nauczyciel,

– w szczególnych przypadkach (pobicia dziecka) udzielenie rodzicom, prawnym opiekunom pomocy psychologiczno – terapeutycznej celem uświadomienia innych metod wychowawczych lub w sytuacji powtarzającej wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”

6) Przedszkole nie respektuje woli rodzica nieuregulowanej decyzją sądu.

8) Warunki pobytu zapewniające bezpieczeństwo:

 • Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także podczas zajęć organizowanych przez przedszkole poza obiektami należącymi do przedszkola.
 • dyrektor wraz z pracownikiem BHP przynajmniej raz w roku ( w przypadku znacznej modernizacji i zmiany warunków według potrzeb) dokonuje kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Natomiast w trakcie roku szkolnego kontrole prowadzone są systematycznie przez wszystkich pracowników przedszkola.
 • Plan ewakuacji umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
 • Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.
 • Wyposażenie przedszkola posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty.
 • W pomieszczeniach placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
 • Pomieszczenia, w których przebywają dzieci są wietrzone.
 • Jeśli warunki atmosferyczne pozwalają umożliwia się dzieciom przebywanie na świeżym powietrzu.
 • Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem.
 • Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc dzieci powierzone opiece .
 • Pomieszczenia przedszkola, w szczególności hol oraz kuchnię wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Obok apteczki umieszcza się instrukcję o zasadach udzielania pomocy przed medycznej wraz z przeszkolonymi osobami.
 • Wszystkie urządzenia znajdujące się na terenie ogrodu montowane są w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu użytkowników.
 • Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza się przed każdymi zajęciami.
 • Pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając pierwszej pomocy.

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

 1. a) rodziców /prawnych opiekunów poszkodowanego,
 2. b) pracownika służby bhp,
 3. c) społecznego inspektora pracy,
 4. d) organ prowadzący przedszkole,
 5. e) radę rodziców.
 • O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 • O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 • Zawiadomień o każdym wypadku dokonuje dyrektor lub upoważniony nauczyciel.
 • Rejestr wypadków prowadzony jest zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.
 • Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im w przyszłości.
 • W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie i informuje się rodziców o zdarzeniu. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców/prawnych opiekunów pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.
 • Każde podanie leków w przedszkolu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe), powinno się odbywać na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.
 • W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie (poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach).
 • W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić opiekę medyczną.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Organizacja Przedszkola

§ 9

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb. Z uwagi na dużą liczbę dzieci w danych rocznikach dopuszcza się łączenie dzieci w grupach różnych wiekowo.
 2. Organizacja pracy przedszkola uwzględnia łączenie oddziałów do 25 dzieci w grupie w szczególnych przypadkach:
 3. a) małej liczby dzieci w przedszkolu,
 4. b) urlopów wypoczynkowych nauczycieli,
 5. c) zwolnień lekarskich nauczycieli.
 6. Czynności nauczyciela podczas łączenia grup:
 7. a) decyzja organizacyjna dyrektora zgodna z obowiązującym prawem i za zgodą organu prowadzącego;
 8. b) nauczyciel sporządza imienną listę dzieci przydzielonych do danej grupy łączenia: ilość dzieci, ilość dzieci

ze specjalną dietą, podpis nauczyciela;

 1. c) nauczyciel zaprowadza dzieci do danej grupy i przekazuje listę zmienniczce (oznacza to koniec jego pracy);

przeliczenie dzieci przez nauczyciela przejmującego grupę łączoną;

 1. d) nauczyciel dokonuje wpisu do dziennika swojej grupy – grupa łączona od godz. …… do godz. …… zapis w dzienniku grupy .… i .… z podaniem ilości przekazanych dzieci; podpis nauczyciela;
 2. e) zapis w dzienniku grupy łączenia – dzieci z grupy .… i ilość, podpis nauczyciela;
 3. Dziecko, które ukończyło 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. a) Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 5. Liczba dzieci w oddziale może być za zgodą organu prowadzącego zmniejszona.
 6. W wyjątkowych wypadkach, liczba dzieci w oddziale może być zwiększona decyzją dyrektora, zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną i Wydział Rozwoju Społecznego.
 7. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 8. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji

przedszkola opracowany przez dyrektora.

 1. Szczegółowy zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez przedszkole z uwzględnieniem wiek dzieci, potrzeb środowiska oraz obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny określają odrębne przepisy.
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci wymagające specjalnej diety żywieniowej.
 3. Czynności nauczyciela związane z opieką nad dziećmi o specyficznych dietach:
 4. a) indywidualna rozmowa nauczyciela z rodzicem (opiekunem dziecka) dotycząca specyficznej diety, uczuleń, alergii;
 5. b) wyegzekwowanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego w/w przypadki z zaleceniami lekarskimi;
 6. c) przekazanie w/w zaświadczeń szefowej kuchni;
 7. d) wywieszenie na tablicy w sali grupy szczegółowych informacji dotyczących dzieci ze specjalną dietą, uczuleniem, alergiami (imię i nazwisko dziecka, rodzaj diety, zabronione produkty);
 8. Organizacja pracy poszczególnych oddziałów jest ustalona przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i rodzicami w formie ramowego rozkładu dnia, na podstawie, którego nauczyciele prowadzący dany oddział ustalają tryb pracy z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci. (Załącznik nr 4 – Ramowy rozkład dnia)
 9. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 10. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym:
 • co najmniej jedną piątą pobytu dziecka w przedszkolu trzeba przeznaczyć na zabawę dowolną. W tym czasie dzieci bawią się, w co chcą i jak chcą, przy niewielkim udziale nauczyciela;
 • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci- jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie, na boisku, w parku itp. Organizowane mają być tam zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.
 • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci- nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według obranego programu wychowania przedszkolnego
 • nauczyciel może dowolnie zagospodarować pozostały czas – dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu. W tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

 

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. W miarę możliwości przestrzega się zasady prowadzenia grupy dziecięcej przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu przez tych samych nauczycieli..
 3. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 4. Przed każdą zorganizowaną wycieczką, nauczyciel zobowiązany jest przedłożyć dyrektorowi przedszkola scenariusz wycieczki i Kartę wycieczki – załącznik nr 5.

§ 10

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i po konsultacji z dyrektorem przedszkola.
 2. Przedszkole jest nieczynne:
 3. a) w soboty i niedziele;
 4. b) we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy;
 5. c) podczas letniej przerwy wakacyjnej z wyjątkiem pełnienia dyżuru, zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego;
 6. W przypadku rezygnacji z usług przedszkola rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są pisemnie zawiadomić o tym fakcie dyrektora placówki z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

§ 11

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, z zastrzeżeniem ust.3.
 3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
 4. Rekrutacja dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się drogą elektroniczną zgodnie obowiązującym stanem prawnym, w oparciu o Regulamin Rekrutacji obowiązujący w Przedszkolu nr 16 w Gdańsku i wytyczne organu prowadzącego.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organy przedszkola

§ 12

 

 

 1. Organami przedszkola są:
 2. a) Dyrektor przedszkola,
 3. b) Rada Pedagogiczna,
 4. c) Rada Rodziców.
 5. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają swoje regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 6. W celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci organy przedszkola współdziałają ze sobą w taki sposób, aby:
 7. a) każdy z tych organów miał możliwość właściwego, swobodnego działania i podejmowania decyzji  – w ramach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty i uszczegółowionych w statucie przedszkola;
 8. b) zapewniona była bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami;
 9. c) wspólnie organizować wycieczki, uroczystości, wzbogacać bazę w zabawki i pomoce dydaktyczne;
 10. d) wspólnie informować się o podjętych działaniach i decyzjach;
 11. e) współpracować w sprawach nauczania i opieki.

§ 13

 

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie

będących nauczycielami.

 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
 2. Zadania dyrektora przedszkola:
 • kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
 • w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami,
 • ponosi odpowiedzialność za poziom wychowawczy i dydaktyczny przedszkola, bezpieczeństwo dzieci, pracowników,
 • planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkola,
 • przedstawia radzie pedagogicznej raz w roku raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola, dwa razy w roku – ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola, sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, zatwierdza do realizacji program wychowania przedszkolnego,
 • sprawuje i organizuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • zapewnia nauczycielom pomoc i wsparcie w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, rozwijaniu kompetencji osobistych i zawodowych,
 • zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy,
 • zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli,
 • ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,
 • gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
 • ocenia pracę nauczycieli,
 • nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
 • realizuje uchwały i wnioski Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzenia organów nadzorujących przedszkole,
 • wstrzymuje realizację uchwał, o ile są one sprzeczne z obowiązującym prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i Kuratorium Oświaty,
 • czuwa nad przestrzeganiem realizacji statutu przedszkola oraz praw dziecka,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola po wcześniejszym zaopiniowaniu go przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje obsługę administracyjną, gospodarczą i finansową,
 • zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
 • wydaje zarządzenia zgodne z prawem o charakterze wewnętrznym, regulujące prawidłowe funkcjonowanie przedszkola,
 • współdziała z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie zadań wymagających takiego współdziałania,
 • czuwa nad prawidłowym przebiegiem współdziałania organów przedszkola poprzez umożliwienie systematycznych spotkań przedstawicieli tych organów, podanie do wiadomości stosownych uchwał oraz umożliwienie stałych kontaktów organów placówki nie naruszających ich autonomii,
 • współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w placówce w zakresie

przewidzianym odrębnymi przepisami.

 1. 4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora jego kompetencje delegowane są wskazanemu przez niego nauczycielowi w zakresie:
 2. a) organizowania pracy przedszkola,
 3. b) organizowania ramowego rozkładu dnia,
 4. c) zabezpieczania obiektu i majątku przedszkola.
 5. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Gdańska.
 6. Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych. Decyduje o :
 • powołaniu Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
 • przyjęciu dziecka do przedszkola,
 • skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej oraz Procedurę skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola – załącznik nr 6,
 • uznaniu kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych nauczyciela tzn. ustala czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć,
 • nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego.

§ 14

 

 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola, w zakresie realizacji zadań statutowych.
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Na wniosek dyrektora, w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z harmonogramem.
 6. a) Posiedzenia Rady odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych.
 7. b) Zebrania Rady mogą odbywać się w każdym semestrze, w miarę bieżących potrzeb.
 8. c) Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 9. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 11. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 12. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.
 13. Rada Pedagogiczna wybiera, w tajnym głosowaniu, przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora.
 14. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w § 14 pkt 4.
 15. W ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:
 • zatwierdza plan pracy przedszkola,
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • podejmuje uchwały w sprawie zatwierdzenia analizy i oceny pracy wychowawczo – dydaktycznej za miniony rok szkolny,
 • podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy dzieci,
 • przygotowuje projekt statutu lub jego zmian, uchwala statut oraz jego nowelizację,
 • ustala regulamin swojej działalności.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:
 • organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
 • projekt planu finansowego przedszkola,
 • wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, nauczycielom oraz innym pracownikom,
 • propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego,
 • powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
 • przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola na kolejny okres,
 • wyraża opinię związaną z dokonywaniem oceny pracy dyrektora przedszkola.

§ 15

 

 1. W przedszkolu działa społeczny organ – Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, po trzech przedstawicieli z danej grupy wiekowej.
 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • wydawanie opinii o pracy nauczycieli: stażyście, kontraktowym i mianowanym, ubiegających się o awans zawodowy. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od dyrektora o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczycieli;
 • wyraża opinię w sprawie realizowanych programów przedszkola i programów wychowawczo – dydaktycznych pracy z dziećmi;
 • uczestniczy w pracach na rzecz przedszkola;
 • gromadzi fundusze pochodzące ze składek rodziców oraz innych źródeł służące do wspierania działalności przedszkola;
 • ustala zasady wydatkowania tych funduszy, które określa regulamin działalności Rady Rodziców;
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

– programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli tzn. rocznego planu pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej,

– programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli, rodziców,

 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

§ 16

 

 1. Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:

1) Dyrektor a Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku:

 1. a) indywidualnych rozmów,
 2. b) nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej – w ciągu 5 dni od złożenia wniosku,
 3. c) nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:
 4. a) w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej – organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 5. b) w zakresie spraw finansowo – administracyjnych – organ prowadzący.

2) Dyrektor – Rada Pedagogiczna a Rada Rodziców (rodzice) powinni dążyć do polubownego załatwienia

sporu w toku:

 1. a) indywidualnej rozmowy nauczyciel – rodzic,
 2. b) indywidualnej rozmowy nauczyciel – rodzic – dyrektor,
 3. c) indywidualnej rozmowy dyrektor – rodzic,
 4. d) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora – w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,
 1. e) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców (rodzic) ma prawo złożyć odwołanie do:
 2. a) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,
 3. b) do organu prowadzącego – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

ROZDZIAŁ V

 

Rodzice

§ 17

 

 1. Rodzice mają prawo do:
 2. a) znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w grupach;
 3. b) znajomości niniejszego statutu;
 4. c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 5. d) uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
 6. e) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola;
 7. f) stałych spotkań z nauczycielami prowadzącymi oddział w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo – dydaktyczne;
 8. g) uzyskiwania od nauczycieli i innych specjalistów porad i wskazówek w zakresie rozpoznawania trudności wychowawczych i zapobiegania im;
 9. h) aktywnego włączania się w życie przedszkola;
 10. i) współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci;
 11. k) wymagania od przedszkola wysokiej jakości usług edukacyjnych;
 12. j) wychowywania dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji ze względu na kolor skóry, rasę, narodowość, wyznanie, płeć oraz pozycję społeczną;
 13. k) występowania w imieniu dziecka do dyrektora przedszkola lub dyrektora wydziału edukacji w obronie praw dziecka, jeśli zostały one naruszone;
 1. m) przebywania w przedszkolu oraz obserwowania zajęć po uzgodnieniu z dyrektorem lub nauczycielami;
 2. n) wyrażania i przekazywania dyrektorowi wniosków i opinii na temat warunków funkcjonowania przedszkola.

§ 18

 

Do obowiązków rodziców należy:

 

 1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola – osobiście lub za pośrednictwem pisemnie upoważnionych przez nich osób mających zdolność do czynności prawnych i zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo;
 1. Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, w wysokości i na zasadach ustalonych przez organ prowadzący oraz dyrektora przedszkola;
 1. Zapewnienia dziecku opieki – we własnym zakresie – w czasie przerwy letniej;
 2. Troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka;
 3. Przyprowadzanie do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej, poparte zaświadczeniem

lekarskim;

 1. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.
 2. Niezwłocznie zawiadamiać dyrektora przedszkola lub nauczyciela oddziału o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych.

Ponadto rodzice mają obowiązek:

 1. a) przekazywać przedszkolu informacje dotyczące możliwości osiągnięcia wspólnych (tj., domu i przedszkola) celów edukacyjnych;
 2. b) wychowywać swoje dziecko w duchu odpowiedzialności – za siebie i za innych, oraz poszanowania i akceptacji innych osób oraz ich przekonań;
 3. c) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;
 4. d) włączać się w życie przedszkola i stanowić ważną część społeczności lokalnej;
 5. e) tworzyć organizacje, które będą występowały w imieniu rodziców i reprezentowały ich interesy;
 6. f) poświęcać czas i uwagę swojemu dziecku i jego przedszkolu, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów edukacyjnych;
 7. g) poznać nauczyciela i współpracować z nim
 8. h) przestrzegać niniejszego statutu;
 9. i) respektować uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz zarządzenia dyrektora.

§ 19

 

 1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola rodzice mogą otrzymać dyplom „Przyjaciela Przedszkola” oraz list pochwalny od nauczycieli, Rady Rodziców.
 1. Spotkania z rodzicami mające na celu wymianę informacji oraz dyskusje na tematy wychowawcze, tzw. zebrania grupowe i ogólne, są organizowane przynajmniej raz w roku szkolnym – na wniosek rodziców, dyrektora, nauczycieli.

 

§ 20

 

Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami:

 1. Zebrania ogólne – o częstotliwości dostosowanej do bieżących potrzeb, co najmniej raz w roku;
 2. Kontakty indywidualne (z inicjatywy rodziców lub nauczycieli) lub rozmowy indywidualne – według potrzeb;
 1. Uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny;
 2. Kącik dla rodziców prowadzony systematycznie przez cały rok;
 3. Spotkania grupowe – z rodzicami i dziećmi.
 4. Konsultacje i rozmowy indywidualne z innymi specjalistami;
 5. Warsztaty ze specjalistami różnych dziedzin z zakresu psychologii, pedagogiki itp.;
 6. Zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;
 7. Dni adaptacyjne dla rodziców i dzieci 3 – letnich nowo przyjętych;
 8. Inne atrakcyjne formy zabaw rodzinnych organizowanych w przedszkolu i poza terenem przedszkola.
 9. Strona Internetowa , portal społecznościowy Facebook.

§ 21

 

Ustala się procedurę powiadamiania rodziców o ważnych decyzjach, dotyczących placówki – w tym zawiadamiania o zamiarze likwidacji przedszkola lub szkół wchodzących w skład zespołu:

1) Organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola ustala datę i godzinę spotkania ogólnego (na terenie placówki) przedstawiciela organu prowadzącego przedszkole z rodzicami dzieci tej placówki.

2) Dyrektor przedszkola powiadamia o terminie spotkań wychowawców grup i zobowiązuje ich do zorganizowania spotkań grupowych, na których rodzice dzieci zostaną poinformowani o terminie spotkania ogólnego. Na spotkaniach grupowych rodzice podpisują listę obecności potwierdzającą przyjęcie informacji o terminie spotkania ogólnego.

3) Na spotkaniu ogólnym przedstawiciel organu prowadzącego przekazuje rodzicom decyzję (na przykład:  o zamiarze likwidacji przedszkola). Ze spotkania sporządzony jest protokół, do którego załącza się listę obecnych na spotkaniu.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Wychowankowie Przedszkola

§ 22

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat zastrzeżeniem § 22 pkt 2 i 3.
 2. Na wniosek rodziców dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 3 roku życia, ale skończy 3 lata w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.
 3. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

§ 23

 

 1. Dzieci uczęszczające do przedszkola traktowane są zgodnie z postanowieniami Konwencji Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych i korzystają z pełni zagwarantowanych im praw. W przypadku nieprzestrzegania przez przedszkole statutowych praw rodzice dziecka mogą odwołać się do dyrektora przedszkola, a także do przedstawicieli organu prowadzącego oraz nadzorującego.
 2. „Jesteś młodym człowiekiem – masz swoje prawa, nazwane „prawami dziecka” ”.

Wychowanek ma prawo do:

 • życia i rozwoju w dobrych warunkach;
 • opieki i leczenia, kiedy choruje;
 • uczęszczania do przedszkola, szkoły i rozwijania swoich zainteresowań, a także je tworzyć;
 • wyrażania swojego zdania o tym, co go dotyczy, mówić, co myśli i uważa za słuszne oraz uczestniczyć w życiu społecznym;
 • swoich tajemnic i sekretów;
 • opiekunów i cieszenia się życiem rodzinnym;
 • nikt nie może go bić, krzywdzić, wykorzystywać do ciężkiej pracy, poniżać, lekceważyć jego uczuć;
 • zabawy;
 • uśmiechu, radości;
 • tolerancji, inności, wiary;
 • swojego kraju, który powinien pomagać jego rodzicom, aby mogli zapewnić jemu dobre warunki rozwoju;
 • własnego dobra, które jest najważniejsze dla rodziców i dla Polski.
 1. Wychowanek ma obowiązek:
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników przedszkola i osób dorosłych;
 • wykonywania poleceń wydawanych przez nauczycieli i pracowników obsługi;
 • dostosowania się przez dzieci i rodziców do organizacji pracy przedszkola tzn.:
 • dzieciom wzbrania się biegania po korytarzu podczas odbierania ich przez rodziców,
 • dzieciom wzbrania się samowolnego oddalania się z budynku przedszkola,
 • dzieciom wzbrania się samowolnego przechodzenia do innych sal;
 • troszczenia się o mienie przedszkola i jego estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie przedszkola; pozostawiania wierzchniego okrycia i obuwia w szatni w oznaczonych półkach;
 • noszenia obuwia na zmianę, pozostawianego w szatni;
 • nie przynoszenia do przedszkola przedmiotów wartościowych;
 • podczas zajęć w pomieszczeniach przedszkola i poza jego terenem, przestrzegać zawartych umów z nauczycielami lub innymi pracownikami;
 • w czasie korzystania ze sprzętów i urządzeń przedszkolnych przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zawartych umów dot. właściwego zastosowania.
 1. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
 2. a) jednakowego traktowania wszystkich dzieci,
 3. b) nie dyskryminowania ich z jakichkolwiek przyczyn,
 4. c) kulturalnego i taktownego zachowania,
 5. d) stawania w obronie ich interesów w sytuacji ich naruszenia przez rodziców.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 25

 

 1. W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciel religii, nauczyciel terapii logopedycznej, nauczyciel j. angielskiego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, pedagog specjalny oraz pracownicy administracji i obsługi, którzy współpracują ze sobą w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 1. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu otrzymują status funkcjonariusza publicznego, czyli podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przysługuje ochrona, jaką gwarantują odpowiednie zapisy ustawy z dnia 06.06.1997 r. – kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.), przewidują dla funkcjonariuszy publicznych.
 2. Wprowadzone przepisy powodują wzmocnienie rangi zawodu nauczyciela zgodnie z art. 63 Karty Nauczyciela.
 3. Do czynów zabronionych, których popełnienie na szkodę nauczyciela, skutkować będzie odpowiednimi sankcjami karnymi, zapisy kodeksu karnego zaliczają:
 • naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (art. 222 k.k.),
 • czynną napaść na funkcjonariusza publicznego wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub z użyciem broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu lub środka obezwładniającego (art. 223 k.k.),
 • stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej (art.224 k.k.),
 • znieważenie funkcjonariusza publicznego (art.226 k.k.).
 1. Organ prowadzący oraz dyrektor przedszkola zobowiązani są do występowania z urzędu w obronie

nauczyciela, jeżeli uprawnienia przysługujące nauczycielowi zostaną naruszone (art.63 ust.2 KN).

§ 26

 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie

zajęć organizowanych przez przedszkole

 1. Nauczyciele i inni pracownicy sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie zajęć obowiązkowych, dodatkowych są zobowiązani do:
 2. ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności służbowej i prawnej za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonej jego opiece dzieci,
 3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć;
 4. organizowania zajęć zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

– stan sprzętu i środków dydaktycznych,

– oświetlenie,

– warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć,

– temperaturę,

– warunki atmosferyczne,

 1. systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są zajęcia;
 2. samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłaszania o zagrożeniu dyrektorowi przedszkola;
 3. kontroli obecności dzieci na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność poprzez informowanie o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka oraz dyrektora przedszkola;
 4. odpowiedzialności za dzieci w czasie wycieczek, spacerów.
 5. Nauczyciele i inni pracownicy sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie zajęć obowiązkowych, dodatkowych odpowiadają służbowo przed dyrektorem przedszkola, władzami oświatowymi oraz cywilnie lub karnie za tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć w przedszkolu, szkole i zajęciach poza terenem placówki, a przez nią organizowanych.
 6. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 27

 

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka
 1. Każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka.

Do obowiązków i zadań nauczycieli należy:

 1. efektywna realizacja przyjętego programu nauczania, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w przedszkolu „Rocznym planem pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym”;
 1. sporządzania miesięcznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych dla każdego oddziału i przedstawiania go do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola najpóźniej do 1 każdego miesiąca;
 1. sprawdzanie na początku każdego dnia obecności dzieci i odnotowywanie nieobecności;
 2. rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;
 3. ścisłe stosowanie i zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie jego osiągnięć edukacyjnych, systematyczna diagnoza wiadomości i umiejętności dziecka, informowanie rodziców o postępach lub trudnościach edukacyjnych jego dziecka w rozwoju w celu zapobiegania przyszłym niepowodzeniom szkolnym;
 4. tworzenie warunków do aktywnego udziału dzieci w procesie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej;
 5. indywidualizacja nauczania w pracy z dzieckiem zdolnym i mającym trudności , dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka, realizacja indywidualnych zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 1. kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu grupy, przedszkola, rodziny, środowiska lokalnego, kraju;
 2. upowszechnianie demokracji i samorządności jako metody wychowawczej;
 3. zorganizowanie i systematyczne urozmaicanie sali dydaktycznej, kącików zainteresowań;
 4. rzetelne, terminowe, systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego;
 1. rzetelne, terminowe i systematyczne dokonywanie diagnozy osiągnięć i umiejętności dzieci;
 2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 1. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci 6 i 5 letnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat);
 2. aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej;
 3. doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, doskonalenie i unowocześnianie własnego warsztatu pracy;
 4. aktywny udział w wewnętrznych doskonaleniu nauczycieli oraz podejmowanie zewnętrznych form doskonalenia zawodowego;
 1. zapewnianie pełnej opieki dzieciom podczas zajęć edukacyjnych, imprez przedszkolnych i środowiskowych, wycieczek, wyjazdów i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola – obowiązkowych i nadobowiązkowych;
 3. zgłaszanie dyrektorowi przedszkola wszystkich wyjść poza teren przedszkola z dziećmi, wypełnianie karty wycieczki.
 1. bezzwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola ważniejszych wydarzeń w grupie;
 2. pozostania w pracy w godzinach ponadwymiarowych w sytuacji, która wskazuje na konieczność zapewnienia grupie opieki wychowawczej. Ponadto nauczyciel jako wychowawca ma obowiązek:
 3. a) diagnozowania potrzeb dzieci w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywanej na początku roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego poprzez ankietowanie rodziców/prawnych opiekunów wychowanków, prowadzenie arkusza obserwacji dzieci, rozmowy diagnostyczne, wywiady, zajęcia warsztatowe;
 4. b) poznania osobowości, warunków życia i stanu zdrowia dzieci, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego i pozytywnych cech charakteru;
 5. c) systematycznej współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci – organizowanie spotkań grupowych, przeprowadzanie rozmów indywidualnych, pedagogizacja, ankietowanie, diagnozowanie systemu rodzinnego;
 6. d) systematycznej współpracy ze zmienniczką, logopedą i innymi specjalistami, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ochrona przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, rozpoznawanie i eliminacja zagrożeń;
 7. e) dbania o regularne uczęszczanie dzieci do przedszkola, badanie i odnotowywanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
 8. f) motywowania dzieci i rodziców do udziału w konkursach, aktywnej działalności na rzecz grupy, przedszkola i środowiska lokalnego;
 9. g) integrowania zespołu oddziału przedszkolnego, kształtowanie wzajemnych stosunków między dziećmi i pracownikami opartych na życzliwości, tolerancji, współdziałania, koleżeństwa, przyjaźni, pomocy; rozwiązywanie i eliminowanie konfliktów, problemów wychowawczych;
 10. h) wyrabiania u dzieci poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie grupy, przedszkola;
 11. i) wywierania wpływu na zachowanie dzieci w przedszkolu i poza nim, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się dzieci, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z dziećmi, nauczycielami, pedagogiem i rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka;
 12. j) rzetelnego, systematycznego i terminowego prowadzenia dokumentacji – dziennika, arkuszy obserwacji dziecka, zeszyt konsultacji z rodzicami, protokółów z zebrań z rodzicami, listy obecności rodziców na zebraniu, planów pracy, scenariuszy zebrań, uroczystości itp..

§ 28

 

Nauczyciel ma prawo do:

 

 1. wyboru metod pracy, form organizacyjnych, środków dydaktycznych w zakresie wychowania przedszkolnego;
 2. decydowania w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar dla swoich wychowanków;
 3. czynnego uczestnictwa w opiniowaniu spraw dotyczących pracy przedszkola;
 4. współdziałania z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci;
 5. uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno – pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrektora przedszkola, logopedy i innych specjalistów, poradni psychologiczno – pedagogicznej, doradców metodycznych i instytucji wspomagających przedszkole.

 

Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem przedszkola, organem prowadzącym przedszkole, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz cywilnie i karnie za:

 1. poziom wyników dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych;
 2. stan sali dydaktycznej, sprzętów i urządzeń wykorzystywanych w swojej pracy z dziećmi;
 3. skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w czasie wycieczek;
 4. zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku przedszkolnego wynikającego z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia;
 5. uchybienia przeciwko porządkowi pracy;
 6. uchybienia godności zawodu nauczyciela i funkcjonariusza publicznego;
 7. niewypełnianie powierzonych mu obowiązków;
 8. prawidłowości prowadzonej przez siebie dokumentacji pedagogicznej.

Bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela sprawuje dyrektor przedszkola.

§ 29

 

Organizacja zastępstw za nieobecnego nauczyciela:

 1. zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje drugi nauczyciel pracujący w danym oddziale, który ma pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw;
 2. zastępstwa odnotowywane są w dzienniku zajęć przedszkola i potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby będącej na zastępstwie;
 3. praca dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

§ 30

 

 1. Odpowiedzialność za dziecko na zajęciach dodatkowych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia – jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania dyrektora przedszkola o każdym nieprzewidzianym zdarzeniu podczas swoich zajęć.
 1. Zakres obowiązków nauczycieli – specjalistów zatrudnionych w przedszkolu:

 

Nauczyciel – logopeda zobowiązany jest do:

 • zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci powierzonych mu na czas prowadzonej terapii;
 • zgłaszania nauczycielowi grupy wszelkich niepokojących sygnałów związanych ze zdrowiem dziecka;
 • przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż. oraz przepisów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w przedszkolu;
 • przestrzegania czasu pracy ustalonego z dyrektorem przedszkola;
 • dokonania diagnozy poprawności wymowy u dzieci 4, 5, 6 – letnich;
 • wytypowania dzieci do terapii w grupach indywidualnych;
 • diagnozowania dzieci 3 – letnich pod kątem wad wymowy – w miarę potrzeb, np. prośba nauczyciela, rodzica;
 • prowadzenie systematycznych zajęć z zakresu terapii logopedycznej;
 • stałego kontaktu z rodzicami dzieci wymagających ćwiczeń – instruktaż do pracy w domu;
 • prowadzenia – raz w miesiącu – profilaktyki ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach przedszkolnych;
 • kierowania do specjalistycznych poradni dzieci z wielorakimi zaburzeniami lub bardzo poważnymi wadami wymowy;
 • organizowania i opieka nad gabinetem logopedycznym;
 • organizowania i prowadzenia pogadanek dla nauczycieli, rodziców dotyczących rozwoju mowy;
 • prowadzenia odpowiedniej dokumentacji tj. dziennik zajęć, karty indywidualnej pracy dziecka.

Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do punktualności, kultury osobistej i schludnego wyglądu.

 

Nauczyciel terapii pedagogicznej/pedagog specjalny :

 • zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć ;
 • przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż. oraz przepisów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w przedszkolu;
 • przestrzegania czasu pracy ustalonego z dyrektorem przedszkola;
 • opracowania wspólnie z nauczycielami – wychowcami dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • opracowania informacji dla rodziców o podjętych działaniach
 • udział w posiedzeniach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( przynajmniej 3 razy w roku szkolnym )
 • prowadzenia zajęć zgodnie z potrzebami dzieci i zaleceniami zawartych w opiniach/orzeczeniach

Ponadto nauczyciel zobowiązany jest do punktualności, kultury osobistej i schludnego wyglądu.

 

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej zobowiązany jest do:

 • zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz przeprowadzania dzieci w drodze do szkoły na salę gimnastyczną;
 • przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż. oraz przepisów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w przedszkolu;
 • przestrzegania czasu pracy ustalonego z dyrektorem przedszkola;
 • opracowania programu profilaktyki wad postawy;
 • udzielania informacji rodzicom/ prawnym opiekunom oraz nauczycielom o realizacji zajęć;
 • przeprowadzania zajęć otwartych dla rodziców;
 • doboru form i metod pracy do wieku i aktualnego poziomu sprawności oraz indywidualnych potrzeb dzieci;
 • indywidualizowania pracy dzieci z uwzględnieniem rodzaju i stopnia zaburzeń statyki ciał;
 • motywowania dzieci do czynnego udziału w procesie kształtowania nawyku prawidłowej postawy (redukcja posturalna) zależnie od świadomości i poprawności psychomotorycznej;
 • prowadzenia dziennika zajęć.

Ponadto nauczyciel gimnastyki korekcyjnej obowiązany jest do punktualności, kultury osobistej, schludnego

wyglądu oraz stroju sportowego na zajęciach.

 

Nauczyciel – lektor języka angielskiego zobowiązany jest do:

 • zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć językowych;
 • przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż. oraz przepisów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w przedszkolu;
 • przestrzegania czasu pracy ustalonego z dyrektorem przedszkola;
 • prowadzenia dziennika zajęć;
 • opracowania rocznego rozkładu nauczania i przewidywanych osiągnięć edukacyjnych z zakresu nauki języka angielskiego;
 • prowadzenia kącika języka angielskiego – informacja dla rodziców o realizacji programu;
 • przeprowadzenia zajęć otwartych dla rodziców;
 • przygotowania krótkich programów artystycznych na uroczystości przedszkolne;
 • dostosowania form i metod pracy do możliwości rozwojowych dzieci;
 • indywidualizacji pracy z dziećmi zarówno zdolnymi, jak i posiadającymi trudności;
 • udziału w odprawach metodycznych.

Ponadto lektor języka angielskiego zobowiązany jest do punktualności, kultury osobistej, schludnego wyglądu.

 

Nauczyciel religii zobowiązany jest do:

 • zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć religii;
 • przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż. oraz przepisów organizacyjnych i porządkowych

obowiązujących w przedszkolu;

 • przestrzegania czasu pracy ustalonego z dyrektorem przedszkola;
 • prowadzenia dziennika zajęć;
 • respektowania poczucia religijnego dziecka i jego rodziców;
 • nauczania religii w oparciu o programy i podręczniki opracowane i zatwierdzone przez władze kościoła;
 • nauczanie religii odbywa się w wymiarze 1 godziny zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania.

Ponadto nauczyciel religii zobowiązany jest do punktualności, kultury osobistej, schludnego wyglądu.

§ 31

 

 1. Pracownicy administracji i obsługi, których szczegółowy zakres obowiązków ustala dyrektor przedszkola zgodnie z regulaminem pracy.
 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Pracownicy administracji i obsługi współdziałają i współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 4. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

 

Do obowiązków wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu nr 16 należy:

 • regularne i punktualne przychodzenie do pracy, zgodnie z ustaleniami;
 • potwierdzanie obecność w pracy podpisem na liście obecności oraz przestrzeganie ustalonego czasu pracy;
 • w przypadku nieobecności w pracy (spowodowaną chorobą lub inną ważną okolicznością) zgłoszenia tego faktu w miejscu pracy niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 24 godzin);
 • w określonym terminie poddawać się kontrolnym badaniom lekarskim;
 • w każdej sytuacji zachowywać się kulturalnie i taktowanie;
 • dbanie o dobre imię przedszkola;
 • przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i regulaminów funkcjonujących w przedszkolu; przestrzeganie ustalonego porządku pracy oraz przepisów bhp i ppoż.;
 • uczestniczenie w zebraniach i naradach;
 • dbanie o dobro przedszkola, chronienie jego mienie oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę, rodziców i dzieci na szkodę;
 • przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

§ 32

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 33

Zmiany w niniejszym statucie odbywają się w formie nowelizacji przyjętej w trybie właściwym dla uchwalenia statutu poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 35

 

Obowiązująca w przedszkolu dokumentacja jest prowadzona i przechowywana zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 36

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 37

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 38

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. a) umieszczenie statutu przy tablicy ogłoszeń,
 2. b) umieszczenie statutu na stronie internetowej Przedszkola www.przedszkole16gda.com.pl,
 3. c) udostępnienia zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.
    §

§ 39

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady

Pedagogicznej przedszkola w dniu 01.09.2011r.

Aktualizacja 29.10.2014r.

Aktualizacja 01.09.2016 r.

Załącznik nr 1

 

Pieczęć przedszkola

 

UMOWA

w sprawie korzystania z publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Gdańsk
 

zawarta w dniu ……………………………. pomiędzy Gminą Gdańsk – Przedszkolem Nr 16 w Gdańsku
ul. Rozłogi 13, reprezentowanym przez dyrektora Iwona Haraśną , zwanym dalej ,,przedszkolem”,

a Rodzicem/Opiekunem prawnym/Osobą sprawującą pieczę zastępczą…………….……………………………………,

zamieszkałym w ……………………………………………………………………………, podać adres zameldowania, jeśli jest inny niż adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………..,

legitymującym się dowodem osobistym seria……………………… nr ………………………….. wydanym przez …………………………………………………………………………, PESEL …………………………………………,  zwanym dalej ,,usługobiorcą”, o świadczenie usług dla dziecka / dzieci ……………………………………………………………………., PESEL …………………………………………………….

§ 1

 1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku / dzieciom:
 • fachowej opieki dydaktyczno – wychowawczej
 • bezpłatnego realizowania podstawy programowej,
 • bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola.
 1. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.
 2. Przedszkole realizuje 5-cio godzinną podstawę programową w godzinach od 8:00 do 13:00.
 3. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki dostosowanej do ich potrzeb, zainteresowań i rozwoju.

§ 2

Zasady organizacji pracy przedszkola określa statut przedszkola.

§ 3

 1. Usługobiorca oświadcza, że jego dziecko korzystać będzie z:
 • usług przedszkola w godz. od ……………………….. do ……………………………
 • wyżywienia w ilości ……………… posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad, podwieczorek (niepotrzebne skreślić).
 1. Usługobiorca zobowiązuje się do odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w zadeklarowanej w ust. 1 pkt. 1 godzinie.
 2. Czas pracy Przedszkola Nr 16 : od godz. 6.00 do godz. 17.00

§ 4

 1. Usługobiorca zobowiązuje się, z zastrzeżeniem § 5 i § 6 niniejszej umowy do uiszczenia:
 • opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej, wyliczanej według wzoru:

dzienna liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej  X  stawka godzinowa 1  zł  X  liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

 • opłaty za korzystanie z wyżywienia:
 • z ….. posiłków dziennie tj. ……………………  zł (słownie:…………………………………………)
 1. W przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca, opłata wymieniona w § 4 ust. 1 pkt. 1 naliczana będzie proporcjonalnie od dnia zawarcia umowy.
 2. Stawka żywieniowa, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2, ustalana jest na podstawie kalkulacji kosztów surowca zużytego do przygotowania posiłków, aktualnych na dzień podpisania umowy. W trakcie obowiązywania umowy stawka żywieniowa może ulec zmianie.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do wniesienia opłat, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 1 i 2  w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Za datę spełnienia zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku Usługobiorcy.
 2. Zmiana wysokości kosztów i opłat wymaga aneksu do niniejszej umowy, zgodnie z § 12 ust. 1 umowy.

§ 5

W przypadku osób, o których mowa w § 3 ust. 2 Uchwały Nr LIII/1217/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja              2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk, zmienionej uchwałą Nr LVI/1324/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2014 r., postanowienia § 4 ust.1 pkt 1  niniejszej umowy nie mają zastosowania.

§ 6

W przypadku osób, do których ma zastosowanie § 3 ust. 1 Uchwały  Nr LIII/1217/14 Rady Miasta Gdańska                      z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk, zmienionej uchwałą Nr LVI/1324/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2014 r.,  opłata            o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 wynosi ……………………… (słownie: ……………………………………………).

§ 7

 1. W przypadku wcześniejszego, co najmniej jednodniowego, zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu przez Usługobiorcę, zwraca się Usługobiorcy jedynie koszt dziennej stawki żywieniowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2  za czas nieobecności dziecka w przedszkolu, poczynając od pierwszego dnia nieobecności.
 2. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 dokonywany będzie w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

§ 8

Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

§ 9

 1. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą godziny zadeklarowane w § 3 ust. 1 1 przedszkole nalicza umowną karę pieniężną w wysokości 10 zł (dziesięć złotych).
 2. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, wykraczającą poza czas pracy przedszkola, przedszkole nalicza umowną karę pieniężną w wysokości 35 złotych (trzydzieści pięć złotych).
 3. Należność z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, powinna być uiszczona w pierwszym terminie wnoszenia opłat za korzystanie w usług przedszkola.

§10

 1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Przedszkole może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku:
  • nie uiszczenia opłat za usługi przedszkola, o których mowa w § 4 ust. 1 za okres co najmniej 1 miesiąca,
  • nie uiszczenia należności z tytułu kary umownej określonej w § 9 niniejszej umowy.

§ 11

Umowa została zawarta na okres: od dnia 01 września2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

§ 12

 1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będzie miała Uchwała Nr LIII/1217/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk, zmieniona uchwałą Nr LVI/1324/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2014 r. oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Rodzic zawierając przedmiotową umowę potwierdza tym samym swoją wolę przyjęcia dziecka do Przedszkola Nr 16

§ 14

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

……………………………………………                                   ……………………………………………………

podpis rodzica/ prawnego opiekuna                                                         podpis dyrektora przedszkola

 

 

 

 

Załącznik nr 2

(pieczęć przedszkola /szkoły)

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

   Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………………………

Rok szkolny…………………………………………………………………………………………………….

Forma wychowania przedszkolnego* ……………………………………………………………………………………….

    Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 1. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:
 2. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:
 • mocne strony dziecka……………………………………………………………………………………………………….
 • zauważone trudności………………………………………………………………………………………………………..
 • podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

4) wskazówki dla rodziców

 1. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:
 • mocne strony dziecka……………………………………………………………………………………………………….
 • zauważone trudności………………………………………………………………………………………………………..
 • podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka…………………………………………………….

4)wskazówki dla rodziców…………………………………………………………………………………………………….

 1. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
 • mocne strony dziecka……………………………………………………………………………………………………….
 • zauważone trudności………………………………………………………………………………………………………..

MEN-I/54/2

 

str. 2

 • podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka……………………………………………………
 • wskazówki dla rodziców…………………………………………………………………………………………………..
 1. Samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych:
 • mocne strony dziecka……………………………………………………………………………………………………….
 • zauważone trudności………………………………………………………………………………………………………..
 • podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka…………………………………………………….
 • wskazówki dla rodziców…………………………………………………………………………………………………..
 1. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia
  i zainteresowania:
 • opis………………………………………………………………………………………………………………………………
 • podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu………………………………………………………………
 • wskazówki dla rodziców…………………………………………………………………………………………………..

III.     Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:

(data i podpis nauczyciela)                                                                       (pieczęć i podpis dyrektora

 

Załącznik nr 3

 

 

 

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola:

 

…………………………………………………….

imiona i nazwiska rodziców /prawnego opiekuna

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

 

Z PRZEDSZKOLA NR 16 W GDAŃSKU

 

 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka następujące osoby:

 

Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Seria i numer dowodu osobistego w okresie/w dniu
1.  

 

     
2.  

 

     
3.  

 

     
4.  

 

     
5.  

 

     
6.  

 

     

 

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez wskazane powyżej, upoważnione przeze mnie osoby.

Przedszkole nr 16 w Gdańsku, jako administrator danych osobowych przetwarza dane zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997r. (Dz.. U. z 2014,poz.1182 ze zmianami)

 

 

 

Gdańsk, dnia………………….             …………………………………            ……………………………………

Czytelny podpis matki (prawnego opiekuna)             czytelny podpis ojca (prawnego opiekuna)

 

Załącznik nr 5

 

 

Ramowy rozkład dnia:

 

6:00-8:00 – schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, ruchowe

 

8:00-8:45 – ŚNIADANIE: zabiegi higieniczne

 

8:45 – 11:15 – zajęcia i zabawy edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zabawy w ogrodzie, spacery, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe, drugie śniadanie

 

11:15 – 12:15 – OBIAD: czynności samoobsługowe, porządkowe, higieniczne

 

12:15 – 13:45 – leżakowanie w grupie I „Misie”, w grupach starszych odpoczynek poobiedni ( słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej), praca indywidualna, zabawy wg zainteresowań dzieci, pobyt w ogrodzie

 

13:45 – 14:30 – PODWIECZOREK: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe

 

14:30 – 17:00 – rozchodzenie się dzieci, zabawy i gry dydaktyczne, praca indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, prace porządkowe,

 

 

 

Załącznik nr 6

 

Wzór karty wycieczki:

 

/nazwa przedszkola/

 

 

KARTA WYCIECZKI/IMPREZY

 

Cel i założenia wycieczki/imprezy

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Trasa wycieczki/imprezy

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Termin ………………………………………………………grupa……………………………

Godzina wyjazdu……………………………..Przewidywany powrót…………………………

Liczba uczestników……………………………|Liczba opiekunów……………………………..

Kierownik wycieczki……………………………………………………………………………..

Środek lokomocji……………………………………………………………………………….

 

Lista dzieci oraz zgody rodziców w załączeniu.

 

 

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

 

Opiekunowie wycieczki/imprezy                                  Kierownik wycieczki/imprezy

/imiona i nazwiska oraz podpisy/

………………………            …………….                     ………………………………

………………………            …………….

………………………             …………….

Zatwierdzam

 

 

 

…………………………………………………

/pieczeń i podpis dyrektora przedszkola/

 

Załącznik nr 7

 

Procedura skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola

 

 

 

 1. Dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
 • nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola, przy jednoczesnym nieuregulowaniu odpłatności, co najmniej za okres jednego miesiąca,
 • nie zgłoszenia się dziecka w okresie jednego miesiąca po rozpoczęciu nowego roku szkolnego,
 • gdy dziecko jest nosicielem choroby, a rodzice nie dostarczają zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do przebywania w przedszkolu;
 • jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) nie współpracują z przedszkolem, poradniami specjalistycznymi, a dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci, po uprzednim:
 1. a) przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  b) skonstruowaniu programu naprawczego (wychowawczego) mającego na celu pomoc dziecku
 • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
 1. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia.
 2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne, jednak w przypadku zalegania z opłatami za przedszkole dyrektor przedszkola może odmówić realizacji świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.